Voorwaarden en Bepalingen Laatst bijgewerkt:

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2024

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze dienst.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

Woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen zoals gedefinieerd in de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden:

Affiliate verwijst naar een entiteit die wordt gecontroleerd door, controle heeft over, of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van directeuren of andere beheersautoriteit.

Land verwijst naar: Nederland

Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Overeenkomst) verwijst naar Mancaresolutions.

Apparaat verwijst naar elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Dienst verwijst naar de website.

Algemene Voorwaarden (ook aangeduid als "Voorwaarden") betekent deze algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld met behulp van de algemene voorwaarden-generator.

Dienst van derden op sociale media verwijst naar alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar kunnen worden gesteld via de Dienst.

Website verwijst naar Mancaresolutions, bereikbaar via https://mancaresolutions.nl/

U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de algemene voorwaarden die het gebruik van deze dienst regelen en de overeenkomst die van kracht is tussen u en het bedrijf. Deze algemene voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de dienst uiteen.

Uw toegang tot en gebruik van de dienst is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst stemt u in met gebondenheid aan deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden, mag u de dienst niet gebruiken.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 niet toe de dienst te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de dienst is ook afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van het privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites van derden die niet eigendom zijn van of worden beheerd door het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van websites van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle websites van derden of diensten die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze algemene voorwaarden.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de dienst onmiddellijk te gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks eventuele schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve remedie voor al het voorgaande beperkt zijn tot het daadwerkelijk door u via de dienst betaalde bedrag of 100 USD als u niets via de dienst heeft gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, onderbreking van de bedrijfsvoering, persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die

met de dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze voorwaarden), zelfs als het bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het herstel van zijn wezenlijke doel faalt.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootst toegestane mate volgens de wet.

Disclaimer "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR"

De dienst wordt aan u geleverd "ZOALS HET IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle gebreken en defecten zonder enige garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het bedrijf, namens zichzelf en namens zijn filialen en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de dienst, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die voortvloeien uit het gebruik, de prestaties, het gebruik of de handelwijze.

Onverminderd het voorgaande geeft het bedrijf geen garantie of toezegging, en doet het geen enkele representatie van welke aard dan ook dat de dienst aan uw vereisten zal voldoen, enig beoogd resultaat zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met enige andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zal zijn van fouten, of dat fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, doet het bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de dienst, de servers ervan, de inhoud of e-mails die namens het bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. In dat geval zullen de uitsluitingen en beperkingen in dit gedeelte worden toegepast voor zover maximaal afdwingbaar volgens de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de regels inzake conflicten van wetten, zullen deze voorwaarden en uw gebruik van de dienst beheersen. Uw gebruik van de applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u bezorgdheid of een geschil heeft over de dienst, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als u een consument bent in de Europese Unie, zult u profiteren van verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

Naleving van Amerikaanse wetgeving

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan de Amerikaanse overheidsblokkade, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terrorist ondersteunend" land, en (ii) u niet vermeld staat op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Splitsbaarheid en Afstand

Splitsbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden als onuitvoerbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van dergelijke bepaling zo veel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Afstand

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet afdwingen van een verplichting onder deze voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om dat recht uit te oefenen of die prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal de afstand van een schending een afstand van enige volgende schending vormen.

Vertaling en interpretatie

Deze algemene voorwaarden kunnen zijn vertaald als we ze beschikbaar hebben gesteld op onze dienst. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst zal prevaleren in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen voorafgaand aan het van kracht worden van nieuwe Notitie voorafgaand aan de inwerkingtreding van nieuwe voorwaarden. Wat als een materiële verandering wordt beschouwd, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Door door te gaan met het openen of gebruiken van Onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u in met de herziene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de dienst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: Ram.Ramsoebhag@mancaresolutions.nl

Door deze pagina te bezoeken op onze website: https://mancaresolutions.nl/contact